PTFE smeermiddel 400ml

 8,50 incl. btw

Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C
Vetvrij, niet klevend, vuil-, stof- en waterafstotend
Garandeert een langdurige zelfsmering
Voorkomt vroegtijdige slijtage en aankoeken
Maakt een eind aan wrijving, vasthaken, piepen en knarsen
Zeer goede penetratie- en kruipeigenschappen

Op voorraad

Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

H222-H229- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261- Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280- Beschermende handschoenen dragen. P312- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

VeiligheidsbladPTFE

Bijkomende informatie

Gewicht 0,345 kg